2019 A/W
Model: Gaku Oishi/Atsushi Shimizu
Photo: Susumu Moritaki
Styling: Nobuhiro Kasai

01
01
02
02
0306847
0306847
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
1/2

2019 SUMMER

Model: Gaku Oishi/Atsushi Shimizu

Photo: Susumu Moritaki

Styling: Nobuhiro Kasai

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
1/2

2018 SPRING

Model: Gaku Oishi

Photo: Susumu Moritaki

Styling: Nobuhiro Kasai

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
1/2

2017 A/W

Model: Gaku Oishi

Photo: Susumu Moritaki

Styling: Nobuhiro Kasai

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
1/1

2017 S/S

Model: Gaku Oishi

Photo: Susumu Moritaki

Styling: Nobuhiro Kasai

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
1/1
21AW_1
21AW_1
21AW_2
21AW_2
21AW_3
21AW_3
21AW_4
21AW_4
21AW_5
21AW_5
21AW_6
21AW_6
21AW_7
21AW_7
21AW_8
21AW_8
21AW_9
21AW_9
21AW_10
21AW_10
21AW_11
21AW_11
21AW_12
21AW_12
21AW_13
21AW_13
21AW_14
21AW_14
21AW_15
21AW_15
21AW_16
21AW_16
21AW_17
21AW_17
21AW_18
21AW_18
21AW_19
21AW_19
21AW_20
21AW_20
21AW_21
21AW_21
21AW_22
21AW_22
21AW_23
21AW_23
21AW_24
21AW_24
21AW_25
21AW_25
21AW_26
21AW_26
21AW_27
21AW_27
21AW_28
21AW_28
21AW_29
21AW_29
21AW_30
21AW_30
21AW_31
21AW_31
21AW_32
21AW_32
21AW_33
21AW_33
21AW_34
21AW_34
21AW_35
21AW_35
1/1


2021A/W
Model : Yutaka Fukufuji / Mai Takahashi / Tai Shimizu
Photo : Gaku Oishi
Styling : Nobuhiro Kasai
Direct : Kaito Ichikawa